E-Newsletter

Followme
Package Promotions
Package Tours ไต้หวัน
 • TAIWAN HANSA 4D3N

  เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 2562

  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่
  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
  พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 25,300 บาท
 • TAIWAN HANSA 4D3N

  เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 2562

  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่
  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
  พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท